Λιγότεροι από τρεις μήνες μένουν μέχρι την έναρξη των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων και το άγχος μαθητών και γονέων εντείνεται. Τα δύο τελευταία χρόνια οι ειδικές συνθήκες της πανδημίας έφεραν αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα ή ανέστειλαν την ισχύ άλλων που είχαν νομοθετηθεί. Το φροντιστήριο ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟ, πάντα δίπλα σε μαθητές και γονείς, παρουσιάζει επιγραμματικά τις βαασικότερες αλλαγές που θα ισχύσουν στις φετινές εξετάσεις σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.

 • Θα υπάρχουν δύο, όχι τρία  Μηχανογραφικά- Ενα για τα ΑΕΙ κι ένα για τα ΙΕΚ.

Με τροπολογία η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή  αναστέλλεται  στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις η έναρξη εφαρμογής του δεύτερου Μηχανογραφικού, δηλαδή να μπορούν οι υποψήφιοι , τον Σεπτέμβριο να δηλώσουν νέο Μηχανογραφικό, διεκδικώντας κενές θέσεις , στα ΑΕΙ, που έχουν μείνει από το πρώτο. Έτσι για φέτος οι υποψήφιοι  θα συμπληρώσουν  μόνο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης, όπως πέρυσι, περίπου στα μέσα Ιουλίου.

 • Α΄ Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης).

Μηχανογραφικό ΙΕΚ: Παράλληλα με το Α Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των τμημάτων για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β Μηχανογραφικό με τις ειδικότητες για τα ΙΕΚ. Αλλαγές στο Μηχανογραφικό του 2022 προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας

 • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) θα συνεχίσει να υπάρχει 

Το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει, επίσης, πως ο συντελεστής για τα Ειδικά Μαθήματα θα διαμορφωθεί μεταξύ 0,70 και 1,10. Σημειώνεται πως η ΕΒΕ για τα Ειδικά Μαθήματα ισχύει ξεχωριστά και παράλληλα με την ΕΒΕ για τα τέσσερα βασικά μαθήματα κάθε επιστημονικού πεδίου.Οι χαμηλότερες ελάχιστες βάσεις εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο το 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:

1o πεδίο / Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών: 8,94

2ο πεδίο / Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών: 9.58

3ο πεδίο / Επιστημών Υγείας και Ζωής: 9.7

4ο πεδίο / Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής: 8.3

 • Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου δεν θα δώσουν τις Απολυτήριες Εξετάσεις με θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων και ο βαθμός Απολυτηρίου του Λυκείου δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.
 • Θα ισχύσουν Συντελεστές Βαρύτητας των Πανεπιστημίων

Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται (μέχρι 31 Μαίου)  με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 • Οι απόφοιτοι θα δώσουν με το ίδιο σύστημα, ύλη και μαθήματα με τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου

Το Υπουργείο έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι δε θα υπάρχει πλέον παλιό και νέο σύστημα. Αναφορικά με το 10%, οι απόφοιτοι του 2020 διεκδικούν το 4% των θέσεων και δεν ισχύει γι΄ αυτούς η ΕΒΕ ενώ για τους αποφοίτους του 2021 που διεκδικούν το 6% των θέσεων θα ισχύσουν οι ΕΒΕ του 2022.

 • Σχολές  Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Πυροσβεστικού  και Λιμενικού:

Για τη συμμετοχή στις ΠΚΕ, οι προσερχόμενοι την πρώτη ημέρα στο Εξεταστικό Κέντρο επιθυμίας τους απαιτείταινα προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. Δεν απαιτείται η επίδειξη του δελτίου ταυτότητας υποψήφιου του ΥΠΑΙΘ, που αφορά στη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Σύμφωνα με τα καθορισθέντα στην παρ. 10δ «Προσόντα Υποψηφίων» της ΕΔΥΕΘΑ 3/22 (ΟΕ), οι επιτυχόντες/ούσες απαιτείται όπως κατά την κατάταξή τους καταθέσουν επικυρωμένα και μεταφρασμένα από αρμόδιους φορείς τα πτυχία αγγλικής γλώσσας που κατέχουν. Παρόλα αυτά και κατά την αποστολή – κατάθεση των δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Αίτησης-Υπεύθυνης δήλωσης των υποψήφιων των Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ), αρκεί η φόρτωση των πτυχίων αγγλικής Γλώσσας ως ακριβούς αντιγράφου επικυρωμένου από δικηγόρο. Πέρας ΠΚΕ: Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 (συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο των εξετάσεων ως «ημέρα εξέτασης», με μέριμνα των Εξεταστικών Κέντρων).

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ», παρ.7 της ΕΔΥΕΘΑ 3/22(ΟΕ) υπάρχει πρόβλεψη για τους υποψήφιους που θα νοσήσουν με COVID-19 κατά την διάρκεια της περιόδου των ΠΚΕ και μόνο για τις περιπτώσεις αυτές (μη συμμετοχή τους λόγω ανωτέρας βίας), με επέκταση των ΠΚΕ για χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας της Παρασκευής 15 Απριλίου 2022. Λαμβανομένης υπόψη της περιόδου Πάσχα που ακολουθεί, οι ανωτέρω συμπληρωματικές εξετάσεις θα λάβουν χώρα από Δευτέρα 02 Μαΐου έως Παρασκευή 13 Μαΐου 2022. Υποβολή Αποτελεσμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ): Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

 • Νέα τμήματα θα κάνουν πρώτη φορά εμφάνιση και κάποια άλλα θα ενταχθούν και σε άλλα πεδία.

 Στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» προστίθενται τα :

 • Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων στα Ψαχνά Ευβοίας
 • Χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ.

Επίσης στο ίδιο πεδίο προστίθενται δύο νέες Στρατιωτικές Σχολές :

 • Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων (ΜΤ)
 • Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ).

Στο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» προστίθενται :

 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

και στις Στρατιωτικές Σχολές :

 • Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ).
 • Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικων (Δ) 
 • Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών (Ε)
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Από τις  Πανελλαδικές του 2022  και εφεξής, όσον αφορά στα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μόνο στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».

Κατηγορίες: Νέα